Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΗΒ και ΕΕ, που θα εφαρμοστεί από την 1 Ιανουαρίου 2021 και θα διέπει εφεξής τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών, προβλέπει ότι στις εμπορικές συναλλαγές δεν θα επιβάλλονται δασμοί και ποσοστώσεις. 

Επειδή όμως το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξέλθει από την Ενιαία Αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, θα προκύψουν ευρείες, εκτεταμένες και αναπόφευκτες αλλαγές για τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Ελλάδας. 

Η επιχείρησή σας θα επηρεαστεί από το Brexit αν

 • Διαθέτει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Αγοράζει προϊόντα ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο
 • Μεταφέρει εμπορεύματα και πρόσωπα από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο
 • Δεν έχει ποτέ δραστηριοποιηθεί εμπορικά σε χώρες εκτός ΕΕ
 • Μεταφέρει εμπορεύματα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Χρησιμοποιεί ύλες και εμπορεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο πλαίσιο προτιμησιακών καθεστώτων με χώρες εταίρους της ΕΕ
 • Έχει θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Έχει κατοχυρώσει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα, γεωγραφικές ενδείξεις ή πιστοποιητικά φυτικής ποικιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Χρησιμοποιεί άδειες τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά ή εγκρίσεις που προέρχονται από οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Απασχολεί Έλληνες υπαλλήλους στο Ηνωμένο Βασίλειο ή Βρετανούς υπαλλήλους στην Ελλάδα
 • Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα με Βρετανούς εταίρους

Συνέπειες αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενιαία Αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ

Από 1.1.2021 θα καταργηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ, καθώς και το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης. Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις που συναλλάσονται με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει :

 • να υποβάλλουν τελωνειακές διασαφήσεις κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων προς/από το Ηνωμένο Βασίλειο ή κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου
 • να υποβάλλουν διασάφηση και δεδομένα ασφάλειας και προστασίας, εφόσον απαιτηθεί
 • να προμηθευτούν ειδική άδεια για την εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων (π.χ. αποβλήτων, ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών, ΓΤΟ)
 • να τηρούν πρόσθετες διατυπώσεις εάν εισάγουν ή εξάγουν εμπορεύματα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (οινοπνευματώδη, καπνό ή καύσιμα) προς/από το Ηνωμένο Βασίλειο
 • να αποδώσουν ΦΠΑ στη χώρα της ΕΕ προς την οποία εισάγουν εμπορεύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ στην ΕΕ για τα εμπορεύματα που εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά κατόπιν να υπάγονται στους κανόνες ΦΠΑ που ισχύουν για τις εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • να τηρούν διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τον ΦΠΑ για τις συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τις συναλλαγές εντός της ΕΕ

Επιπλέον, ορισμένα εμπορεύματα που διακινούνται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, γεγονός που συνεπάγεται την απαίτηση έκδοσης του απαραίτητου πιστοποιητικού ή άδειας (φυτοϋγειονομικό, κτηνιατρικό, διττής χρήσης κ.λ.π) από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ώστε να συνοδεύουν τα εμπορεύματα κατά το στάδιο εκτελωνισμού τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει 90 καθοδηγητικά σημειώματα/ανακοινώσεις καθοδηγητικής υποστήριξης (Notices) για το ποιές θα είναι οι αλλαγές στο τέλος της μεταβατικής περιόδου τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψιν οι ενδιαφερόμενοι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποφασιστεί κάτι διαφορετικό στην Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΗΒ και ΕΕ που συμφωνήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2020 και υπεγράφη στις 30 Δεκεμβρίου 2020. 

Τα Καθοδηγητικά Σημείωματα βρίσκονται στον σύνδεσμο: Σε ετοιμότητα για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu). Ενόσω οι δημόσιες διοικήσεις των κρατών-μελών εξετάζουν ακόμη το περιεχόμενο της Συμφωνίας, τα καθοδηγητικά σημειώματα θα πρέπει να διαβάζονται από τους ενδιαφερομένους σε αντιπαράβολη με τυχόν σχετικές πρόνοιες της Συμφωνίας (βλ. για παράδειγμα τους κανόνες καταγωγής).

Τα καθοδηγητικά σημειώματα για τις Τελωνειακές Διαδικασίες και τους Κανόνες Καταγωγής, τον ΦΠΑ για Αγαθά, τον ΦΠΑ για Υπηρεσίες και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης αναθεωρήθηκαν εντός Δεκεμβρίου 2020 (πατώντας επάνω στους ανωτέρω συνδέσμους θα δείτε τις αναθεωρημένες εκδοχές τους – προς το παρόν μόνο στην αγγλική γλώσσα).  Στον σύνδεσμο Σε ετοιμότητα για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) μπορείτε να βρείτε την ελληνική (μη αναθεωρημένη) εκδοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθούν κάποιες εξειδικευμένες και συνοπτικές πληροφορίες για τις εξαγωγές και εισαγωγές, τις τελωνειακές διαδικασίες, τον ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες, τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, τους κανόνες καταγωγής κλπ όπως περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα καθοδηγητικά σημειώματα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα συμπληρωθούν με καινούργιες λεπτομέρειες, βάσει της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας.  

Ειδικότερα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις

Ειδικότεροι τομείς δραστηριότητας
Τουρισμός Βιομηχανία υγείας