Εργασιακά Δικαιώματα: Βρετανοί και Έλληνες εργαζόμενοι

Σε περίπτωση κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, οι ισχύοντες κανόνες για τη απασχόληση Βρετανών υπηκόων παραμένουν αμετάβλητοι καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020), διασφαλίζοντας τους τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελλοντικοί όροι που θα ισχύσουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν είναι ακόμη γνωστοί.

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, Ελληνικές εταιρείες που απασχολούν Βρετανούς εργαζομένους ή Βρετανικές εταιρείες που απασχολούν Έλληνες εργαζομένους, εταιρείες που απασχολούν Βρετανούς αποσπασμένους εργαζομένους στην Ελλάδα ή Έλληνες αποσπασμένους εργαζομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο, εταιρείες που απασχολούν αυτοαπασχολούμενους στη Ελλάδα ή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή εταιρείες που οι υπάλληλοί τους πρέπει να λάβουν άδεια εργασίας, συνίσταται να λάβουν υπόψιν τα ακόλουθα:

Παροχή Υπηρεσιών

Σε περίπτωση κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, οι ισχύοντες κανόνες για τη απασχόληση Βρετανών υπηκόων παραμένουν αμετάβλητοι καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020), διασφαλίζοντας τους τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελλοντικοί όροι που θα ισχύσουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν είναι ακόμη γνωστοί.

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διέπονται από το γενικό πλαίσιο του ΠΟΕ και θα πρέπει οι επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμορφώνονται με τυχόν νέες απαιτήσεις της Βρετανικής νομοθεσίας. Η Ελληνική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχετικό νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των πολιτών, που μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες σχετικές μεταβατικές ρυθμίσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα για το ΒRΕΧΙΤ και στις ιστοσελίδες των συναρμοδίων Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Μεταφορών.   

Συχνές Ερωτήσεις

Σε περίπτωση που κυρωθεί η Συμφωνία Αποχώρησης, οι κανόνες σχετικά με την απασχόληση Βρετανών υπηκόων παραμένουν αμετάβλητες κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 21 μηνών (έως 31 Δεκεμβρίου 2020) που παρέχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελλοντικοί όροι που θα ισχύσουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν είναι ακόμη γνωστοί.

Η Ελληνική κυβέρνηση επεξεργάζεται νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των πολιτών, που μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες σχετικές μεταβατικές ρυθμίσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα για το ΒRΕΧΙΤ και στις ιστοσελίδες των συναρμοδίων Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη,  Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Μεταφορών.

Σε περίπτωση κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, οι ισχύοντες κανόνες για τη απασχόληση Βρετανών υπηκόων παραμένουν αμετάβλητοι καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020), διασφαλίζοντας τους τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελλοντικοί όροι που θα ισχύσουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν είναι ακόμη γνωστοί.

Στην περίπτωση μη συμφωνίας, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ των 27 θα διέπονται από τους κανόνες του ΠΟΕ ή άλλων προσωρινών μέτρων εκτάκτου ανάγκης που θα ληφθούν μονομερώς από την ΕΕ (βλ. πχ προτάσεις Κανονισμών για τις αεροπορικές μεταφορές, τις οδικές μεταφορές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές κλπ). Για να συνεχίσετε να εργάζεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον διαμένετε ήδη εκεί, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις της εκεί ισχύουσας νομοθεσίας (απαιτήσεις ιθαγένειας, καθήκοντα εγκατάστασης κ.λπ.), όπως προβλέπονται στο EU Settlement Scheme. Αν μεταβείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 31 Ιανουαρίου 2020  σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα χρειαστεί να ελέγξετε, για κάθε τομέα και είδος δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών, τους όρους που ισχύουν για τους ευρωπαίους επαγγελματίες που θα εφαρμόσει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την έξοδό του χωρίς συμφωνία.

Σε περίπτωση κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, οι ισχύοντες κανόνες για τη απασχόληση Βρετανών υπηκόων παραμένουν αμετάβλητοι καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020), διασφαλίζοντας τους τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελλοντικοί όροι που θα ισχύσουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν είναι ακόμη γνωστοί.

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διέπονται από το γενικό πλαίσιο του ΠΟΕ και θα πρέπει οι επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμορφώνονται με τυχόν νέες απαιτήσεις της Βρετανικής νομοθεσίας. Η Ελληνική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχετικό νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των πολιτών, που μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες σχετικές μεταβατικές ρυθμίσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα για το ΒRΕΧΙΤ και στις ιστοσελίδες των συναρμοδίων Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Μεταφορών.