Διαπραγματεύσεις

Διαβάστε

Πολίτες

Διαβάστε

Επιχειρήσεις

Διαβάστε

Διάφορα

Διαβάστε

Διαπραγματεύσεις

Τι είναι το Άρθρο 50;

To Άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) διευκρινίζει την διαδικασία μέσω της οποίας ένα κράτος-μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την ΕΕ, αν το επιθυμεί. Προβλέφθηκε, για πρώτη φορά, στη Συνθήκη τη Λισαβώνας το 2007.

Πως θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Αποχώρησης που θα επιτρέψουν οργανωμένη έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς καθυστέρηση, σε ακριβώς δύο χρόνια από την ενεργοποίηση του Άρθρου 50 ΣΕΕ.

Το ΗΒ ενεργοποίησε το Άρθρο 50 ΣΕΕ στις 29 Μαρτίου 2017 άρα η έξοδος θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2019, τα μεσάνυκτα.Ωστόσο,επειδή το Βρετανικό Κοινοβούλιο δεν ψήφισε υπέρ της Συμφωνίες Αποχώρησης,αποφασίστηκε να δοθεί παράταση αρχικά μέχρι τις 12 Απριλίου και στη συνέχεια μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.  Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τότε, οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάψουν αυτομάτως να ισχύουν για το κράτος-μέλος που αποχωρεί.

Η διαδικασία που ήδη ακολουθείται από την ΕΕ για την κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης είναι η εξής: ο διαπραγματευτής της ΕΕ καταθέτει το σχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης και την Κοινή Πολιτική Διακήρυξη προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τη Συμφωνία Αποχώρησης με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, περιλαμβανομένων και εκείνων του ΗΒ.

Στη συνέχεια, μετά την θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (που έχει ήδη καταρχήν εγκρίνει την Συμφωνία Αποχώρησης στις 25 Νοεμβρίου 2018) πρέπει να την εγκρίνει οριστικά. Αν η  Συμφωνία δεν εγκριθεί ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και φτάσει στο σημείο να τεθεί σε ψηφοφορία, τότε για να εγκριθεί θα πρέπει να υπερψηφισθεί με ενισχυμένη πλειοψηφία.

Η διαδικασία κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης έχει ξεκινήσει και στο ΗΒ. H Συμφωνία Αποχώρησης πρέπει να έχει κυρωθεί από το Βρετανικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις συνταγματικές του προβλέψεις, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Η αρνητική έκβαση τριών ψηφοφοριών για τη Συμφωνία Αποχώρησης στο Βρετανικό κοινοβούλιο, δεν προεξοφλεί ότι η Συμφωνία δεν θα τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία και δεν θα υπερψηφισθεί σε επόμενο στάδιο. Αυτό θα εξαρτηθεί από την έκβαση των πολιτικών διαπραγματεύσεων που συνεχίζουν να διεξάγονται μεταξύ των δύο πλευρών.

Εάν η Συμφωνία Αποχώρησης κυρωθεί από την Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων πριν από τις 31 Oκτωβρίου 2019, η αποχώρηση θα λάβει χώρα την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί.

Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επικυρώσει τη Συμφωνία Αποχώρησης έως τις 22 Μαΐου 2019 και εξακολουθεί να αποτελεί κράτος-μέλος της ΕΕ στις 23-26 Μαΐου 2019 (ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλογών), θα έχει υποχρέωση να διοργανώσει και να διενεργήσει εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τηρήσει την εν λόγω υποχρέωση, η αποχώρηση του θα λάβει χώρα, χωρίς συμφωνία, τις 31 Μαϊου 2019 και από 1η Ιουνίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται χώρα εκτός ΕΕ(Αυτό το σενάριο όμως δεν θεωρείται πιθανό).

Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας εξόδου;

Ναι, εφόσον ζητηθεί, πριν την ημερομηνία εξόδου, από το κράτος-μέλος (στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Ηνωμένο Βασίλειο) που επιθυμεί να αποχωρήσει. Πρέπει όμως να εγκριθεί με ομοφωνία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης του Άρθρου 50;

Ναι, υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης του Άρθρου 50 ΣΕΕ. Σύμφωνα με πρόσφατη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), το ΗΒ μπορεί να ανακαλέσει τη διαδικασία του Άρθρου 50 πριν την επίσημη ημερομηνία αποχώρησης, μονομερώς. Για να γίνει όμως αυτό αποδεκτό από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα πρέπει η ανάκληση να είναι αμετάκλητη (δηλαδή να αποκλείει εκ νέου ενεργοποίηση του Άρθρου 50).

Πότε το ΗΒ θα πάψει να είναι μέλος της ΕΕ;

Οι Συνθήκες της ΕΕ θα σταματήσουν να ισχύουν για το ΗΒ από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης ή, σε περίπτωση μη συμφωνίας, από 1η Νοεμβρίου 2019.

Σε περίπτωση παράτασης του Άρθρου 50 και μέχρι την επίσημη αποχώρησή του, το ΗΒ θα παραμένει πλήρες μέλος της ΕΕ, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς του κράτους-μέλους και θα συνεχίσει να δεσμεύεται πλήρως από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να συνεργάζεται «καλή τη πίστει» με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ένωσης, με στόχο την αμοιβαία προώθηση των στόχων και επιδιώξεων της Ένωσης.

Tι θα συμβεί αν δεν βρεθεί συμφωνία;

Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάψουν αυτομάτως να ισχύουν για το ΗΒ, δύο ακριβώς χρόνια μετά την ενεργοποίηση του Άρθρου 50.

Μπορεί κάποιο κράτος-μέλος που έχει αποχωρήσει από την ΕΕ να ξαναγίνει κράτος-μέλος;

Ναι, αλλά, κανονικά, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία προσχώρησης μίας χώρας στην ΕΕ.

Aν συμφωνηθεί η Συμφωνία Αποχώρησης τι θα συμβεί μετά τις 31 Οκτωβρίου 2019;

Αν η Συμφωνία Αποχώρησης γίνει αποδεκτή, δηλαδή κυρωθεί από το Βρετανικό κοινοβούλιο και λάβει τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα τεθεί σε ισχύ και, από 31 Οκτωβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, θα διανύουμε την μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στη Συμφωνία Αποχώρησης. Στη μεταβατική περίοδο αν και, νομικά, εκτός Ένωσης, το ΗΒ θα παραμείνει στην Ενιαία Αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ και θα συνεχίσει να σέβεται το σύνολο του κοινοτικού κεκτημένου, χωρίς όμως να μπορεί να συμμετέχει στα όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Έλληνες πολίτες στο Η.Β.

Γενικές Ερωταπαντήσεις

Ποια είναι τα δικαιώματα μου αν αποκτήσω καθεστώς μονίμου διαμένοντος στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, η απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος (settledstatus) ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος (pre-settledstatus) επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να συνεχίσουν να κατοικούν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2020 (τέλος της μεταβατικής περιόδου σε περίπτωση κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης) και να διατηρήσουν τα δικαιώματα τους. Τα δύο καθεστώτα επιτρέπουν:

 • συνέχιση της εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NationalHealthService/ΝΗS)
 • συνέχιση των σπουδών
 • συνέχιση απολαβής δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (επιδόματα, συντάξεις, αποζημιώσεις κλπ)
 • δυνατότητα ταξιδιών από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο
Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για το EUSettlementScheme;

Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, όλοι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους (περιλαμβανομένων των παιδιών) μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση για να αποκτήσουν το καθεστώς μονίμου ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος. Οι πολίτες ΕΕ που είναι ήδη κάτοχοι εγγράφου μονίμου κατοίκου στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να το ανταλλάξουν σε το νέο έγγραφο μόνιμα διαμένοντος δωρεάν.

Σπουδές

Σπουδάζω σε Βρετανικό πανεπιστήμιο. Μπορώ να παραμείνω στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου για να αναζητήσω εργασία;

Μετά τις 31 Οκτωβρίου 2019 δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

 • Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης: Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να παραμείνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου 2019 όπως σήμερα, είτε είστε φοιτητής, είτε αναζητάτε εργασία, είτε είστε εργαζόμενος. Έπειτα από 5 συνεχόμενα έτη διαμονής θα μπορείτε να κάνετε αίτηση για να αποκτήσετε καθεστώς μονίμου διαμένοντος, σύμφωνα με την Βρετανική νομοθεσία.
 • Χωρίς Συμφωνία: Στην περίπτωση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την δυνατότητα εκεί  παραμονής των πολιτών της ΕΕ για να αναζητήσουν εργασία. Η Ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται εντατικά, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα παραμονής και εργασίας των Ελλήνων πολιτών που ήδη διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είναι συνυφασμένα και εξαρτώνται από τα αντίστοιχα δικαιώματα που θα παρέχει η Ελλάδα στους Βρετανούς πολίτες που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.
Σπουδάζω στο Ηνωμένο Βασίλειο: πρέπει να πληρώσω πιο υψηλά δίδακτρα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος; Θα έχω πρόσβαση σε φοιτητικά δάνεια;

Μετά τις 30 Μαρτίου 2019, για τους φοιτητές-πολίτες ΕΕ που ήδη φοιτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, δύο είναι τα πιθανά σενάρια :

 • Κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης: Στην περίπτωση αυτή θα συνεχίσετε να απολαμβάνετε ίση μεταχείριση σε σχέση με τους Βρετανούς φοιτητές και ίδια δικαιώματα εγγραφής, ενώ θα διεκδικείτε φοιτητικά δάνεια υπό τους ίδιους όρους με τους Βρετανούς φοιτητές. Τα προνόμια αυτά μπορεί να τύχουν αναπροσαρμογής που θα ισχύει όμως για όλους, Βρετανούς πολίτες και μη.
 • Χωρίς συμφωνία: Στην περίπτωση αυτή, για τους φοιτητές-πολίτες ΕΕ που ήδη φοιτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η Βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διατηρήσει μονομερώς τα δίδακτρα και τα φοιτητικά δάνεια στο ίδιο επίπεδο. Η Ελληνική κυβέρνηση δραστηριοποιείται εντατικά, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ελλήνων φοιτητών που ήδη σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι συνυφασμένα από αντίστοιχα δικαιώματα που θα παρέχει η Ελλάδα στους Βρετανούς πολίτες που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας.

Επιχειρήσεις

Γενικές Ερωταπαντήσεις

Πώς θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες εκτελωνισμού προϊόντων (χρόνος,κόστη) και ποια θα είναι τα απαραίτητα έγγραφα ; Ενημέρωση κατά κατηγορία προϊόντων για τα απαραίτητα έγγραφα;

Από τις 31/10/2019, θα ισχύουν τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής / εξαγωγής για διακινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ Η.Β. και Κρατών-Μελών Ε.Ε. Χρόνοι και κόστη δεν μπορούν να προβλεφθούν. Η υποβολή των προβλεπόμενων τελωνειακών παραστατικών (διασαφήσεις) και των υποστηρικτικών τους εγγράφων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων διαφέρουν ανά τελωνειακό καθεστώς και καταγράφονται αναλυτικά στις Εγκυκλίους:

α) για εισαγωγή ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3-2-2017 (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ),

β) για εξαγωγή: ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23-10-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΞΠΗ-ΡΥ0). Επιπλέον, για την εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων κατηγορίων εμπορευμάτων απαιτείται η έκδοση από άλλες, πέραν της Τελωνειακής Υπηρεσίας, Αρχές ειδικών αδειών/ πιστοποιητικών. Σχετικά εγχειριδία Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων και Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων, είναι αναρτημένα στο portal του ICISnet.

Τι θα ισχύσει στην περίπτωση μεταποίησης προϊόντων στο Η.Β.;

Θα μπορούν να εξάγονται προσωρινά ενωσιακά εμπορεύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό τη μεταποίηση και επανεισαγωγή τους στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή σύμφωνα με τις ισχύουσες Ενωσιακές διατάξεις.

Εφόσον ενωσιακά προϊόντα υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (άρ. 259-262 Καν. (ΕΕ) 952/2013), τότε μπορούν να εξάγονται προσωρινά εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης (ήτοι στο Η.Β. μετά την έξοδό του από την Ε.Ε.) για να υποβληθούν σε εργασίες τελειοποίησης, τα δε μεταποιημένα προϊόντα που θα προκύπτουν από τις εργασίες αυτές, δύναται να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Ως προς τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α., η εισαγωγή των μεταποιημένων αγαθών επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. επί της φορολογητέας αξίας, που διαμορφώνεται με βάση το άρ. 20 παρ. 2 ν. 2859/2000, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία, που έλαβε το αγαθό κατά τη μεταποίησή του. (άρ. 20 παρ. 2 του ν. 2859/2000)

Τι θα ισχύσει με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (VAT) και πώς θα υπολογίζεται για τις εταιρείες που είναι ήδη εγεγραμμένες σε καταλόγους στο Η.Β.;

Για σκοπούς ΦΠΑ, οι παραδόσεις αγαθών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο Η.Β. με τη συνακόλουθη διακίνησή τους, παύουν να αντιμετωπίζονται ως ενδοενωσιακές συναλλαγές μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, οι παραδόσεις αγαθών μεταξύ του Η.Β. και της Ελλάδας, υπόκεινται ως εισαγωγές ή εξαγωγές στις διατάξεις του Φ.Π.Α. και ειδικότερα της Οδηγίας  2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Τα αγαθά θα εισέρχονται στο φορολογικό (από πλευράς ΦΠΑ) έδαφος της Ε.Ε. ή θα εξέρχονται από αυτό αντίστοιχα, θα τίθενται υπό τελωνειακή επιτήρηση και δύναται να υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 952/2013 της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

Ένα νομικό πρόσωπο με εγκατάσταση στο Η.Β., προκειμένου να πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα (εισαγωγές, παραδόσεις κ.λπ.), για τις οποίες δεν απαιτείται να έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν οφείλει, μετά την έξοδο του Η.Β. από την Ε.Ε., να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα μέσω ορισμού στη χώρα μας φορολογικού αντιπροσώπου, ο οποίος θα είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνος για την απόδοση του Φ.Π.Α., την τήρηση των δηλωτικών υποχρεώσεων, την υποβολή τελωνειακών παραστατικών κ.λπ. (άρ. 36 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1125/08-09-2016 Εγκύκλιος Διαταγή)

Ποια θα είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή/εκτελωνισμό και αν θα είναι απαραίτητη η έκδοση τιμολογίου;

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων διαφέρουν ανά τελωνειακό καθεστώς και καταγράφονται αναλυτικά στις Εγκυκλίους:

α) για εισαγωγή ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3-2-2017 (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ),

β) για εξαγωγή: ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23-10-2015 (ΑΔΑ: ΒΜΞΠΗ-ΡΥ0).

Επιπλέον, για την εισαγωγή   ορισμένων κατηγοριών εμπορευμάτων απαιτείται η έκδοση από άλλες, πέραν της Τελωνειακής Υπηρεσίας, Αρχές ειδικών αδειών/ πιστοποιητικών. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη στο portal του ICISnet Εγχειριδίου των απαιτούμενων πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς.

Πώς θα λειτουργήσει η επανεξαγωγή προϊόντων σε χώρα της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιρλανδία), καθώς και αν θα μπορούσε να υπάρξει η επιλογή της διέλευσης από το Η.Β. χωρίς διαδικασία εκτελωνισμού; Θα χρειαστούν κάποια πιστοποητικά;

Ως προς τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α της επανεισαγωγής προϊόντων από το Η.Β. προς την Ε.Ε., απαλλάσσεται από το φόρο, η επανεισαγωγή αυτών από το πρόσωπο που τα εξήγαγε, εφόσον βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία ήταν όταν είχαν εξαχθεί κι εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής οι κατά τα άρ. 203- 207 Καν. 952/2013 προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως επανεισαγόμενων.
(23 παρ. 1 του ν. 2859/2000)

Υπάρχει κάποιο κείμενο με κατευθυντήριες γραμμές;

Θα εκδοθούν άμεσα οδηγίες από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ.

Τι θα ισχύσει με ειδικές κατηγορίες (π.χ. ιατροτεχνολογικά,εύφλεκτα, πολύτιμα μέταλλα) προϊόντα; Ειδική άδεια;

Από 1/11/2019 το Η.Β.  θα θεωρείται τρίτη χώρα και θα απαιτούνται διαδικασίες τελωνισμού, όμοιες με αυτές που ισχύουν σήμερα για οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Αναφορικά με την απαίτηση ειδικών αδειών/ πιστοποιητικών για την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων υπενθυμίζεται η ύπαρξη εγχειριδίου Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων και εγχειριδίου Απαγορεύσεων και Περιορισμών με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων, τα οποία είναι αναρτημένα στο portal του ICISnet.

Τα προϊόντα που μέχρι τώρα εισάγονταν ελεύθερα μετά το Brexit θα υπαχθούν στη διαδικασία του τελωνείου;

ΝΑΙ. (βλ. σχετικό αρχείο).

Σε περίπτωση πώλησης αγαθών μετά την αποχώρηση του Η.Β. (31.10.2019), η μεταφορά ή αποστολή των οποίων ξεκινά μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου χωρίς συμφωνία αποχώρησης (no-deal Brexit), από πωλητές εγκατεστημένους στο Η.Β. προς την Ελλάδα,  τότε είναι σαφές ότι αυτή η πράξη θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εισαγωγή στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, καθώς τα αγαθά πλέον θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

Στην περίπτωση δεν θα τηρούνται οι δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν στις ενδοενωσιακές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Intrastat κ.λπ.) αλλά θα υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό και θα αποδίδεται ο Φ.Π.Α. για τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η εισαγωγή αποτελεί πράξη αντικειμενικά φορολογητέα, φορολογείται δηλαδή ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εισαγωγέα, χωρίς να εξετάζεται αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την εισαγωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του.
(άρ. 2, 10, 17, 60 ν. 2859/2000)

Θα υπάρξει έκδοση πληροφοριακών εντύπων σχετικά με εξαγωγές προς τρίτες χώρες;

ΝΑΙ, με τη μορφή εγκυκλίου με οδηγίες για το σενάριο BREXIT-no deal. Σχετικά με τις εξαγωγές προϊόντων προς τρίτες χώρες και την συμπλήρωση της θέσης 44-1 με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που αφορούν στις διατάξεις Απαγορεύσεων και Περιορισμών, υπάρχει κατάλογος αναρτημένος στο portal του ICISnet.

Περαιτέρω η Τελωνειακή Υπηρεσία συνεργάζεται με τις Αρμόδιες κάθε φορά Αρχές και φροντίζει για την τήρηση της νομοθεσίας.    Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, από έλληνες πωλητές προς το Η.Β., που λαμβάνει χώρα μετά την αποχώρηση του Η.Β. (31.10.2019), η μεταφορά  ή αποστολή των οποίων ξεκινά από την Ελλάδα μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου, τότε η πράξη αυτή θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εξαγωγή  προς τρίτη χώρα απαλλασσόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 24 ν. 2859/2000 και συνεπώς πρέπει να τηρηθούν σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Η τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής είναι υποχρεωτική.

Οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που εξάγονται από την Ελλάδα από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., με τον όρο ότι ο πωλητής υποβάλλει ηλεκτρονικά διασάφηση εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά τα προβλεπόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία και ότι διαθέτει:

Α) τιμολόγιο πώλησης, το οποίο δηλώνεται επί της διασάφησης εξαγωγής,
Β) αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» – «Export Notification» από το Icisnet ή οποιοδήποτε αποδεικτικό εξόδου (“export notification”) εκδίδεται από τελωνειακή αρχή άλλου κράτους μέλους
Γ) τραπεζικό μέσο πληρωμής, από το οποίο προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της αξίας του τιμολογίου πώλησης.
(άρ. 24 ν. 2859/2000 , ΠΟΛ. 1203/2016 απόφαση ΓΓΔΕ)

Θα ισχύσει το καθεστώς ΕΖΕΣ για τα φρούτα;

Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν θα ισχύσει προτιμησιακό καθεστώς μεταξύ ΕΕ και ΗΒ (προτιμησιακή συμφωνία ή τελωνειακή ένωση κ.λ.π.)

Κόστη για εισαγωγές από το Η.Β. στην ΕΕ (π.χ. αυτοκίνητα);

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β.

Από ποια ημερομηνία θα θεωρείται το ΗΒ Τρίτη χώρα και από πότε θα απαιτείται έκδοση διασάφισης κατά την εισαγωγή/εξαγωγή; Τι θα ισχύσει, αν ένα πλοίο φτάνει στο ΗΒ μετά από την ημερομηνία όριο, αλλά αναχωρεί πριν την ημερομηνία όριο;

31/10/2019. Στις υπό έκδοση οδηγίες της ΑΑΔΕ- Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ θα καλυφθούν όλα τα ενδεχόμενα σενάρια κινήσεων που έχουν ξεκινήσει πριν την ημερομηνία αποχώρησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

Εισαγωγές από Ηνωμένο Βασίλειο

Θα χρειάζονται τα εμπορεύματα εκτελωνισμό; Ενδεχόμενες χρονικές καθυστερήσεις και επιπλέον έξοδα εκτελωνισμού;

ΝΑΙ. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β.  Σε περίπτωση πώλησης αγαθών μετά την αποχώρηση του Η.Β. (31.10.2019), η μεταφορά ή αποστολή των οποίων ξεκινά μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου χωρίς συμφωνία αποχώρησης (no-deal Brexit), από πωλητές εγκατεστημένους στο Η.Β. προς την Ελλάδα,  τότε είναι σαφές ότι αυτή η πράξη θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εισαγωγή στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, καθώς τα αγαθά πλέον θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

Στην περίπτωση δεν θα τηρούνται οι δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν στις ενδοενωσιακές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Intrastat κ.λπ.) αλλά θα υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό και θα αποδίδεται ο Φ.Π.Α. για τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται, ότι η εισαγωγή αποτελεί πράξη αντικειμενικά φορολογητέα, φορολογείται δηλαδή ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εισαγωγέα, χωρίς να εξετάζεται αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την εισα¬γωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του.
(άρ. 2, 10, 17, 60 ν. 2859/2000)

Χρονικές καθυστερήσεις δεν μπορούν να προβλεφθούν. Όσον αφορά στα κόστη εκτελωνισμού, πέραν των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, τα λοιπά κόστη δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Τελωνειακής υπηρεσίας.

Αν ναι, θα υπάρχουν δασμοί ή μόνο ΦΠΑ εισαγωγής; Τι θα ισχύσει για προπληρωμή ΦΠΑ στο Τελωνείο για είδη που δεν έχουν καμία επιβάρυνση με το σημερινό καθεστώς;

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών μετά την αποχώρηση του Η.Β. (31.10.2019), η μεταφορά ή αποστολή των οποίων ξεκινά μετά την ανωτέρω ημερομηνία εξόδου χωρίς συμφωνία αποχώρησης (no-deal Brexit), από πωλητές εγκατεστημένους στο Η.Β. προς την Ελλάδα,  τότε είναι σαφές ότι αυτή η πράξη θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εισαγωγή στην Ελλάδα από τρίτη χώρα, καθώς τα αγαθά πλέον θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.. Στην περίπτωση δεν θα τηρούνται οι δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν στις ενδοενωσιακές συναλλαγές (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Intrastat κ.λπ.) αλλά θα υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό και θα αποδίδεται ο Φ.Π.Α. για τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η εισαγωγή αποτελεί πράξη αντικειμενικά φορολογητέα, φορολογείται δηλαδή ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εισαγωγέα, χωρίς να εξετάζεται αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενος στο φόρο ή όχι, ή αν αυτός ενεργεί κατά την εισα¬γωγή μέσα στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του.
(άρ. 2, 10, 17, 60 ν. 2859/2000)

Αν θα υπάρχουν δασμοί, θα είναι ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος ή ο δασμός θα είναι ένας (flat rate) για όλα;

Σε περίπτωση μη συμφωνίας, θα εφαρμόζονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (καν. 2658/87, όπως ισχύει) για τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Η.Β. Οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου διαφέρουν σε ύψος και τρόπο υπολογισμού ανάλογα με το είδος του προϊόντος.

Προ της εισαγωγής θα χρειάζεται να εκδοθεί άδεια εισαγωγής, ειδικά για επικίνδυνα εμπορεύματα όπως πεπιεσμένα ή εύφλεκτα αέρια, κλπ.;

Από 31/10/2019 το Η.Β. θα θεωρείται Τρίτη χώρα και θα ισχύει ότι ισχύει για τις λοιπές τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει απαίτηση  άδειας/ πιστοποιητικού εισαγωγής για κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη στο portal του ICISnet Εγχειριδίου των απαιτούμενων πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές.

Aπαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται για τις εισαγωγές τυροκομικών από την Αγγλία εφόσον αλλάζει το καθεστώς;

Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των αρμόδιων για τη θέσπιση ή την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας Αρχών. Εν προκειμένω, αρμόδια Αρχή είναι το ΥπΑΑΤ και αυτό καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής προϊόντων αρμοδιότητάς του.

Κατά πόσο θα ισχύουν οι πιστοποιήσεις (ISO, CE κλπ) από κοινοποιημένους οργανισμούς πιστοποίησης του Ην. Βασιλείου;

Οι πιστοποιήσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων / φορέων (Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΛΟΤ). Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των αρμόδιων για τη θέσπιση ή την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας Αρχών.

Αν εφαρμοστούν οι γενικοί κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τις εμπορευματικές συναλλαγές, τι είδους επιπλέον έγγραφα θα χρειάζονται πλέον για τις εξαγωγές Φέτας – Ελληνικών τυροκομικών και Ελληνικού Γιαουρτιού στο ΗΒ;

Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των αρμόδιων για τη θέσπιση και την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας Αρχών. Εν προκειμένω, αρμόδια Αρχή στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε είναι το ΥπΑΑΤ.

Τι θα ισχύσει ως προς τα φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά μετά το Brexit;

Αναφορικά με την απαίτηση φυτοϋγειονομικών  πιστοποιητικών  κατά την εξαγωγή αγροτικών ή νωπών οπωροκηπευτικών  προϊόντων θα ισχύσουν όσα ισχύουν και για τις άλλες τρίτες χώρες. Εν τούτοις αρμόδια Αρχή είναι το ΥπΑΑΤ και ο ρόλος της Τελωνειακής Υπηρεσίας έγκειται στη συνεργασία με αυτήν για την τήρηση της νομοθεσίας.

Σε περίπτωση πώλησης υπηρεσιών (φασόν) και άυλων υπηρεσιών προς την Μ.Βρετανία: 1) Θα χρεώνονται δασμοί – φπα και άλλα έξοδα εισερχομένων προς επεξεργασία προϊόντων; 2) Κατά την επιστροφή των επεξεργασμένων προϊόντων προς τη Μ.Βρετανία η παροχή υπηρεσίας θα υπόκειται σε ΦΠΑ Ελλάδος ή Θα είναι πληρωτέος από τον εισαγωγέα Μ.Βρετανία στο τελωνείο του; 3) Με τις άυλες υπηρεσίες τι θα γίνει;

Το Κοινό Δασμολόγιο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, αλλά μόνο στη διακίνηση εμπορευμάτων. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρ. 10 και 17 ν. 2859/2000 προκύπτει ότι εφόσον εμπορεύματα εισέρχονται από Τρίτη χώρα στη χώρα μας προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης (ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή)  δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή. Επιπλέον για τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα), προβλέπεται απαλλαγή από Φ.Π.Α. με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων, που έχουν ορισθεί με την αρ. ΠΟΛ. 1020/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ.
(άρ. 25 παρ. 1 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1020/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ)

Διάφορα

Γενικές Ερωταπαντήσεις

Πως θα προστατεύονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς Συμφωνία;

To Hνωμένο Βασίλειο έχει ανακοινώσει στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα συνεχίσει να προστατεύει όλα τα υπάρχοντα καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα καταχωρημένα κοινοτικά σχέδια και μη καταχωρημένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα μετά την έξοδο από την ΕΕ. Έχει ανακοινώσει επίσης ότι θα συνεχίσει να προστατεύει το διικαιώμα ειδικής φύσεως σε βάσεις δεδομένων της ΕΕ και θα διατηρήσει στο καταστατικό του βιβλίο το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ιδίως όσον αφορά τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας), τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την ανάλωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση όμως οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να ελέγξουν το νομικό καθεστώς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που θα ισχύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητά τους ή αν χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα εγγεγραμμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:

 1. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν δεσμεύονται νομικά με την ΕΕ και θα παραμείνουν έγκυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την έξοδο. Δεν απαιτείται ενέργεια.
 2. Ομοίως, δεν προβλέπεται να θιγεί η προστασία των δικαιωμάτων των φυτοπαραγωγών, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV).
 3. Τα εμπορικά σήματα της ΕΕ και τα κοινοτικά σχέδια δεν θα προστατεύονται αυτόματα στο βρετανικό έδαφος. Για τα εμπορικά σήματα, συνιστάται η κατάθεση αίτηση κατοχύρωσης στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και στον EUIPO, ως προληπτικό μέτρο.
 1. Για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, λόγω της απαίτησης καινοτομίας, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, ιδίως εάν τα σχέδια έχουν ήδη δημοσιευθεί ή χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να τεθεί σχετικό ερώτημα στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
 2. Τα μη καταχωρημένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (DMCNE), τα οποία στην ΕΕ απολαμβάνουν τριετή προστασία, ενδέχεται να μην προστατεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να κατατεθούν σε κράτος-μέλος της ΕΕ για να εξασφαλίσουν τριετή προστασία, αλλά και στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
 3. Τα διεθνή εμπορικά σήματα και τα σχέδια που χαρακτηρίζονται “ΕΕ” (Σύστημα Μαδρίτης για τα σήματα και Διακανονισμός της Χάγης για τα σχέδια και υποδείγματα) δεν θα προστατεύονται επίσης. Ως προφύλαξη συνιστάται να περιληφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην αίτηση για διεθνή τίτλο στον ΠΟΠΙ ή να επανακατατεθεί το σήμα από τις εθνικές αρχές απευθείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πως θα προστατεύονται οι γεωγραφικές ενδείξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς Συμφωνία;

Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ) δεν θα είναι δεδομένη στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση μη συμφωνίας, διότι, προς το παρόν, η χώρα δεν διαθέτει εθνικό κατάλογο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς μέχρι σήμερα απολάμβαναν της προστασίας της ΕΕ.

Η Βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει εθνικό κατάλογο προστασίας των Βρετανικών γεωγραφικών ενδείξεων ώστε να συνεχίσουν να προστατεύονται εσωτερικά, καταρχάς οι Βρετανικές γεωγραφικές ενδείξεις, αλλά και γεωγραφικές ενδείξεις άλλων χωρών (ΕΕ και τρίτων), οι κάτοχοι των οποίων όμως θα πρέπει να προνοήσουν να κατοχυρώσουν τις γεωγραφικές τους ενδείξεις στην Βρετανική αγορά καταθέτοντας αίτηση για συμπερίληψη στον Βρετανικό κατάλογο, μόλις αυτός εκπονηθεί. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Βρετανικής κυβέρνησης σύντομα.

Συνιστάται, ως προληπτικό μέτρο, η παρακολούθηση του μητρώου κατοχύρωσης των γεωγραφικών ενδείξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο,  προκειμένου να κατατεθεί εγκαίρως ένσταση και ακύρωσης καταχωρήσεων για κατοχύρωση ονομάτων Ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων από τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες για την περαιτέρω προστασία των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση μη συμφωνίας μπορείτε να λάβετε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (εδώ ή θέσετε το ερώτημά σας εδώ).