Προετοιμασία ελληνικής δημόσιας διοίκησης για το BREXIT

Η προετοιμασία της Ελληνικής κυβέρνησης και δημόσιας διοίκησης για το ΒREXIT ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, με τη σύσταση μη αμειβόμενης Ειδικής Συντονιστικής Διϋπουργικής Επιτροπής για την μελέτη των επιπτώσεων του BREXIT στην Ελλάδα.

Ελληνική κυβέρνηση και BREXIT

O Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και οι συναρμόδιοι Υπουργοί παρακολουθούν πολύ στενά τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που αφορούν στο BREXIT, ένα κομβικό ζήτημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γεωπολιτικές, οικονομικές και διπλωματικές ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και στον κόσμο.

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ελληνική κυβέρνηση συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των συνολικών διαπραγματευτικών θέσεων της ΕΕ έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου, με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης με τις κυβερνήσεις των υπολοίπων 27 κρατών-μελών της Ένωσης, αλλά και σεβασμού των αποφάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για την συνολική και συντονισμένη προετοιμασία των Ελληνικών θέσεων που περιλαμβάνονται στους διαπραγματευτικούς στόχους της ΕΕ, συστήθηκε, τον Ιούνιο του 2016, με υπουργική απόφαση, μη αμειβόμενη Ειδική Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή για το BREXIT.

Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή

Η Ειδική Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή συνεδριάζει σε σύνθεση Υπουργών, Γενικών Γραμματέων ή τεχνικών εμπειρογνωμόνων (σημείων επαφής συναρμοδίων υπουργείων ή φορέων).

Σε υπουργικό επίπεδο η Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή συνεδριάζει όταν κριθεί απαραίτητο, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος συμμετέχει και στα Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων. Η Διϋπουργική Επιτροπή σε σύνθεση Υπουργών δίνει τις απαραίτητες στρατηγικές κατευθύνσεις για την στάση που θα τηρήσει η Ελλάδα έναντι του BREXIT.

Σε σύνθεση Γενικών Γραμματέων συναρμοδίων Υπουργείων, η Διϋπουργική Επιτροπή συνεδρίασε σε τακτά διαστήματα, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και εκπόνησε, τον Μάρτιο του 2017, προκαταρκτική μελέτη επιπτώσεων του ΒREXIT στην Ελλάδα.

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ

Σε σύνθεση εμπειρογνωμόνων/σημείων επαφής Υπουργείων και φορέων, η Διϋπουργική Επιτροπή συνεδριάζει σε πολύ τακτική βάση, ως ολομέλεια ή τομεακά, υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την συνεχή, στενή παρακολούθηση των τεχνικών διαπραγματεύσεων για το BREXIT και την διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων που πρέπει να υποστηριχθούν στις σχετικές Ομάδες Εργασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο στο Συμβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Η Ειδική Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή, μαζί με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, προετοίμασαν με επιτυχία όλες τις επιμέρους θέσεις της Ελλάδας που συμπεριελήφθησαν στην κοινή διαπραγματευτική θέση της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν τόσο για την Συμφωνία Αποχώρησης, όσο και για την Συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Προετοιμασία Ελλάδας για λήξη της μεταβατικής περίοδου χωρίς συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας

Τα όποια μέτρα εκτάκτου ανάγκης της ΕΕ και των εθνικών διοικήσεων των 27 κρατών-μελών της, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις λήξης της μεταβατικής περιόδου χωρίς να εξασφαλισθεί ομαλή μετάβαση σε διάδοχο καθεστώς (χωρίς συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας).

Από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2019, η Ελλάδα εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο, συνολικό και ενιαίο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης /  Ετοιμότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα για το Βrexit, υιοθέτησε δύο Νόμους για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία αποχώρησης σε πολίτες, ελληνικές επιχειρήσεις και τον χρηματοπιστωτικό τομέα και διενήργησε εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις του ενδεχόμενου αυτού στις καθημερινές τους συναλλαγές και εργασίες.       

Τυχόν νέα εθνικά μέτρα εκτάκτου ανάγκης για την περίπτωση λήξης της μεταβατικής περιόδου χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις πιο άμεσες και σοβαρές συνέπειες μίας αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ή να ακυρώσουν τα μέτρα εκτάκτου σχεδιασμού που θα ληφθούν από την ΕΕ : τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να παρέμβουν σε τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ.

Όπως και στην περίπτωση των μέτρων ετοιμότητας για το σενάριο εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης, η υιοθέτηση τυχόν εθνικών μέτρων των 27 κρατών-μελών για το σενάριο λήξης της μεταβατικής περιόδου χωρίς συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας θα αποτελέσει αντικείμενο στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης θα είναι προσωρινής διάρκειας και θα είναι τα απολύτως απαραίτητα για να εξασφαλίσουν, στο μέτρο του δυνατού, την συνέχιση της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέχρις ότου βρεθούν μονιμότερες λύσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μονομερή εθνικά ή κοινοτικά μέτρα εκτάκτου σχεδιασμού θα μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λάβει αντίστοιχα μέτρα που θα βασίζονται στην αμοιβαιότητα.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν λήψη κοινοτικών ή και εθνικών μέτρων εκτάκτου ανάγκης για το ενδεχόμενο λήξης της μεταβατικής περιόδου χωρίς συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας, θα εξαρτηθεί από την πορεία των σχετικών διαπραγματεύσεων που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2020. 

Ελληνικό Σχέδιο Δράσης Εκτάκτου Ανάγκης και εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες 

Η Συντονιστική Διϋπουργική Επιτροπή ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό ενός συνολικού Σχεδίου Δράσης Εκτάκτου Ανάγκης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης. Το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης Εκτάκτου Ανάγκης περιλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες, τεχνικά, διοικητικά και οργανωτικά μέτρα, κοστολόγηση εκτάκτων αναγκών, πρόβλεψη ενδεχόμενης ενίσχυσης προσωπικού και εξοπλισμού και τυχόν άλλα επιχειρησιακά μέτρα προσωρινής ή μονιμότερης φύσεως, που θα λαμβάνονταν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία αποχώρησης.

Ο σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης περιελάμβανε την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τα δικαιώματα των πολιτών και άλλων νομοθετικών πρωτοβουλιών που ενδέχεται να χρειασθούν, την λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων για επιμέρους τομείς της οικονομίας που μπορεί να επηρεαστούν, τον προγραμματισμό ενίσχυσης προσωπικού και εξοπλισμού σε σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, την χρηματοδότηση ενδεχόμενων αναγκών, την ενημέρωση φορέων πολιτών και επιχειρήσεων και την λήψη διοικητικών ή επιχειρησιακών μέτρων σε τομείς όπως τουρισμός, απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία, ασφάλεια, τελωνειακές διαδικασίες κ.ά.

Παρόλο που η Συμφωνία Αποχώρησης τέθηκε πλέον σε ισχύ, το Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης μπορεί, εφόσον χρειασθεί, να αναθεωρηθεί και να επανενεργοποιηθεί, για την περίπτωση λήξης της μεταβατικής περιόδου χωρίς συμφωνία μελλοντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.  

Ενημέρωση πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων

Οι Ελληνικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης για όλους τους ενδιαφερομένους (πολίτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς) που στοχεύει στην ανάγκη εντατικοποίησης της προετοιμασίας τους για όλα τα πιθανά σενάρια, περιλαμβανομένου του σεναρίου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία (“no deal BREXIT”).

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει διοργανώσει, σε συνεργασία με επαγγελματικους και επιχειρηματικούς φορείς, δύο ημερίδες στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, για την προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Brexit, με συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Εξωτερικών, ενημερώνει τακτικά και εμπεριστατωμένα τους επικεφαλής και τα μέλη ενδιαφερομένων φορέων και επιχειρήσεων σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο και θα συνεχίσει τις ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις για πολίτες και επιχειρήσεις μέχρι και το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και υπηρεσίες όλων των συναρμοδίων υπουργείων συνεχίζουν επίσης να ευαισθητοποιούν τακτικά τους κοινωνικούς, επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς εταίρους, στοχεύοντας στην κινητοποίησή τους προς αντιμετώπιση των συνεπειών του Brexit.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ελληνικής κυβέρνησης παραμένει η συνεχής ενημέρωση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν εξάγουν σε χώρες εκτός ΕΕ και η εξοικείωση τους με τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών σε τρίτες χώρες. Αναλόγως των πολιτικών και διαπραγματευτικών εξελίξεων οι ενημερώσεις αυτές θα εντατικοποιηθούν.

Χρονοδιάγραμμα των σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων για τις επιχειρήσεις
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν τις επιχειρήσεις
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ