Τελωνειακές διατυπώσεις

Σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία και αν δεν προβλεφθούν μεταβατικές ρυθμίσεις διευκόλυνσης, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετέχει στην Ενιαία Αγορά και την Τελωνειακή Ένωση γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στις εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο και από και προς την Ελλάδα.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι προβλέπεται για τις μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις σε περίπτωση μη συμφωνίας, ειδικά για τελωνεία, δασμούς, ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης;

Τελωνεία και δασμοί:

 • Θα εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις και θα πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις
 • Οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να απαιτούν εγγυήσεις για δυνητικές ή υφιστάμενες τελωνειακές οφειλές
 • Θα εφαρμόζονται δασμοί, χωρίς προτιμήσεις, για εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ενδέχεται να ισχύουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί για ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο και να απαιτούνται άδειες εισαγωγής ή εξαγωγής
 • Οι άδειες εισαγωγής και εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27)
 • Οι άδειες για τελωνειακές απλουστεύσεις ή τελωνειακά καθεστώτα, όπως η τελωνειακή αποταμίευση, που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27)
 • Οι άδειες Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEO) που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27)

ΦΠΑ και Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης:

 • Τα κράτη μέλη θα επιβάλλουν ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο
 • Οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαλλάσσονται από ΦΠΑ
 • Θα αλλάξουν οι κανόνες για την δήλωση και καταβολή του ΦΠΑ (για παροχές υπηρεσιών όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες), καθώς και για τις διασυνοριακές επιστροφές ΦΠΑ
 • Για τη διακίνηση εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτείται διασάφηση εξαγωγής
 • Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και διακινούνται προς το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να χρειάζονται ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD)
 • Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και διακινούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ (ΕΕ των 27) θα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων της διακίνησης στο πλαίσιο του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS)
Τι πρέπει να κάνουν οι μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εξάγει ποτέ σε χώρα εκτός Ε.Ε. σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, όταν δηλαδή και το Ηνωμένο Βασίλειο γίνει χώρα εκτός Ε.Ε.;

Τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνετε για εκτελωνισμούς και απόδοση ΦΠΑ και ΕΦΚ:

 1. Μεριμνήστε για την έκδοση αριθμού EORI
 2. Εξασφαλίστε ότι μπορείτε να καταθέσετε εγκαίρως τις απαιτούμενες άδειες εισαγωγής – εξαγωγής
 3. Συμβουλευτείτε έναν εκτελωνιστή ή τον μεταφορέα/διανομέα των προϊόντων σας
 4. Zητήστε πληροφορίες από τις επίσημες Ελληνικές τελωνειακές αρχές
 5. Αν τα προϊόντα σας υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικούς, υγειονομικούς ή κτηνιατρικούς ελέγχους ρωτήστε για τα απαραίτητα πιστοποιητικά που θα χρειαστείτε
 6. Εξακριβώστε αν τα προϊόντα σας, εισαγωγές ή εξαγωγές, χρειάζεται να περάσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους
 7. Ελέγξτε με τις τελωνειακές αρχές αν τα προϊόντα σας υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους ή διευθετήσεις
Ποια είναι τα μέτρα που θα εφαρμόσουν τα τελωνεία για να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία επιβατών / εμπορευμάτων σε περίπτωση μη συμφωνίας;

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη «πρώτης γραμμής», όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία ή η Γερμανία, που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο όγκo νέων διαδικασιών και διατυπώσεων στους τελωνειακούς και συνοριακούς σταθμούς ελέγχου τους, λόγω γειτνίασης με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα αποτελεί τουριστικό προορισμό εκατομμυρίων Βρετανών τουριστών και επεξεργάζεται σήμερα Σχέδιο Δράσης Εκτάκτου Ανάγκης, που θα επιτρέψει την ανταπόκριση της διοικητικής μηχανής σε προβλήματα που θα προκύψουν στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια, χερσαία σύνορα).

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεξεργάζεται επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων καθυστερήσεων που θα προκύψουν στα τελωνεία, λόγω άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επίσης εξετάζει πιθανά εναλλακτικά σχέδια για την βέλτιστη αντιμετώπιση καθυστερήσεων στα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, ώστε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα ενίσχυσης. Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη αναρτήσει σχετικό ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα της και σύντομα πρόκειται να εκδοθούν ειδικότερες οδηγίες για τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Από πλευράς τους, οι χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζονται για την εφαρμογή «έξυπνου συνόρου» στην περιοχή της σήραγγας της Μάγχης και των λιμένων Καλαί, Δουνκέρκης και Ρότερνταμ, που θα επιτρέψει, με καινοτόμες τεχνολογίες, να ψηφιοποιηθούν και να προηγηθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι, ώστε να μην να παραλύσει η κυκλοφορία. Το σύστημα αυτό προβλέπει απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών (τελωνισμός εμπορευμάτων, διαμετακόμιση, υποβολή δηλώσεων-διασαφήσεων) που διενεργούνται από τους οικονομικούς φορείς, πριν από τη διέλευση των συνόρων.

Μετά τις 31 Ιανουαρίου 2020, χωρίς συμφωνία εξόδου, τι θα αλλάξει για την εμπορική μου δραστηριότητα προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά για θέματα διαμετακόμισης;

Το Η.Β έχει ήδη προσχωρήσει στη Σύμβαση για την Κοινή Διαμετακόμιση και από την ημερομηνία αποχώρησής του θα θεωρείται χώρα Κοινής Διαμετακόμισης, επομένως θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο NCTS. Δε θα έχει όμως πρόσβαση στο NCTS/TIR, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.

Τι πρέπει να κάνει μία ναυτιλιακή ή μεταφορική εταιρεία, για να εξασφαλίσει ότι δεν θα καθυστερήσει το φορτίο της από και προς τα λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση μη συμφωνίας;

Εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην υποβολή δεδομένων για ασφάλεια και προστασία για εισερχόμενα στην Ε.Ε. εμπορεύματα (Συνοπτική διασάφηση εισόδου-ENS). Για τα εισερχόμενα σε λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου εμπορεύματα ενημερωθείτε αν χρειάζεται ειδική εκ των προτέρων γνωστοποίηση του φορτίου σας από τις αρχές του Η.Β.

Είμαι εκτελωνιστής ή οικονομικός φορέας που πρόκειται να συναλλαχθεί/συναλλάσσεται με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση μη συμφωνίας;
 • Ως εκτελωνιστής επιβεβαιώστε ότι οι πελάτες σας που θα εξάγουν ή θα εισάγουν για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν θα γίνει χώρα εκτός της ΕΕ, είναι εγγεγραμμένοι στα Τελωνεία και έχουν πάρει αριθμό EORI (Εconomic Operators Registration and Identification Number). Αν είστε οικονομικός φορέας,  εγγραφείτε στα τελωνεία και ζητήστε αριθμό ΕORI το συντομότερο δυνατόν.
 • Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Από την στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο συγκεκριμένος αυτός αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ε.Ε., ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης. Για την απόκτηση EORI πατήστε εδώ.
 • Αποφασίστε ποιος θα αναλάβει τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής. Μπορεί να είναι η εταιρεία σας, μία μεταφορική εταιρεία ή ένας εκτελωνιστής/τελωνειακός αντιπρόσωπος. Αν είναι η εταιρεία σας θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο, άδειες και το κατάλληλο λογισμικό. 
 • Προετοιμαστείτε έγκαιρα, από σήμερα, για τον τρόπο υποβολής των διασαφήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνείων ICISnet και την απαιτούμενη πιστοποίηση χρηστών για την πρόσβαση στο σύστημα.
 • Διερευνήστε αν απαιτείται η έκδοση  πιστοποιητικών/αδειών εξαγωγής για εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις περιορισμούς, άδειες μεταφοράς, χημικές αναλύσεις κ.λ.π. 

Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (Διαδρομή: “Επιχειρήσεις-Τελωνειακές υπηρεσίες-πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς”) θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς θα εκδώσετε αριθμό EORI, πώς θα συμπληρώσετε τις τελωνειακές διασαφήσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τις τελωνειακές διατυπώσεις.

Σε περίπτωση no deal, οι Βρετανοί εισαγωγείς και εξαγωγείς από και προς την ΕΕ χρειάζονται αριθμό EORI;

Σε περίπτωση μη συμφωνίας οι Βρετανοί εξαγωγείς και εισαγωγείς θα χρειάζονται EORI μόνο στην περίπτωση που υποβάλλουν διασαφήσεις σε άλλα κράτη-μέλη ή  συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446. Όσον αφορά στους Βρετανούς οικονομικούς φορείς που διαθέτουν ήδη UK EORI, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αποχώρησης ο αριθμός θα καταστεί άκυρος στα κράτη μέλη των 27, θα πρέπει να εκδώσουν νέο EORI στο κράτος μέλος της ΕΕ που θα καταθέσουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης.

Ποιες είναι οι τελωνειακές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ένας Βρετανός εξαγωγέας ή εισαγωγέας ή ένας μεταφορέας προϊόντων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, σε περίπτωση μη συμφωνίας;

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ανακοινώσει μία απλοποιημένη μεταβατική διαδικασία εξαγωγών και εισαγωγών για την περίπτωση no deal, που θα ισχύσει από 3 έως 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης που θα δοθεί από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές.

Η απλοποιημένη μεταβατική διαδικασία θα επιτρέπει σε εισαγωγείς, εξαγωγείς και μεταφορείς να εγγραφούν και να καταθέσουν μία απλοποιημένη φόρμα online και να πληρώσουν δασμούς εκ των υστέρων.

Η απλοποιημένη διαδικασία απαλλάσσει τον εξαγωγέα από την κατάθεση πλήρους τελωνειακής δήλωσης ή καταβολής δασμών, ενώ επιτρέπει στον εισαγωγέα να καταθέσει αργότερα την καταβολή δασμών και να αποζημιωθεί με οικονομική εγγύηση για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκύψουν.

Οι Βρετανοί εισαγωγείς, ανάλογα με το τί εισάγουν, θα πρέπει να εγγραφούν στην ανωτέρω απλουστευμένη διαδικασία ή να ακολουθήσουν μία διαδικασία δήλωσης ελεγχόμενων προϊόντων (όσα απαιτούν άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής ή έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης), που απαιτεί ένα συνοριακό πιστοποιητικό (συμπληρώνεται δύο ώρες πριν την άφιξη στα σύνορα από τον μεταφορέα), τα απαραίτητα, συνοδευτικά των προϊόντων, έγγραφα εισαγωγής και, μετά από τέσσερεις ημέρες, συμπληρωματική δήλωση ότι τα αγαθά έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η απλοποιημένη διαδικασία θα ισχύει για λιμάνια (cargo) και για το Τούνελ της Μάγχης αλλά δεν θα ισχύει για διακίνηση προϊόντων μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας, για την οποία θα ανακοινωθούν μέτρα από τις Βρετανικές αρχές αργότερα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εισαγωγή, εξαγωγή, δραστηριότητες μεσαζόντων, κατοχή, πρόδρομων ουσιών Κατηγορίας 1, 2 και 3 με το Ηνωμένο Βασίλειο;

Αν δεν κυρωθεί η Συμφωνία αποχώρησης, από 31/01/2020 το Ην. Βασίλειο θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός Ε.Ε. (τρίτη χώρα) και θα εφαρμόζεται η μέχρι στιγμής ισχύουσα νομοθεσία (ΕΚ 111/2005) για τις τρίτες χώρες.