Συνέχιση ιδιωτικών συμβάσεων

Οι ενδεχόμενες συνέπειες του BREXIT στις ιδιωτικές συμβάσεις εξαρτώνται από τo αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την ΕΕ με ή χωρίς συμφωνία αποχώρησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε περίπτωση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, η νομική ισχύς των συμβάσεών σας δεν θα επηρεαστεί, αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε για τη σταθερότητα των συμβατικών σχέσεών σας, λόγω των πιθανών καταγγελιών των συνεργατών.

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεσμεύονται με μακροπρόθεσμες συμβάσεις, θα πρέπει ενδεχομένως να αναθεωρήσουν συγκεκριμένες ρήτρες (πχ μεταφορά προσωπικών δεδομένων) ή να συμπεριλάβουν ειδικές ρήτρες για το ΒRΕΧΙΤ.

Η αναθεώρηση μπορεί να είναι απαραίτητη εάν, για παράδειγμα, ορισμένες από τις συμβάσεις σας ορίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της ΕΕ. Μπορεί να μην είναι απαραίτητη, εάν οι ισχύουσες συμβάσεις αναφέρονται στο νόμο ή σε βρετανική δικαιοδοσία ή δεν προβλέπουν ρήτρα που να επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές των τιμών (στην περίπτωση τελών που σχετίζονται με δασμούς και τελωνειακές διαδικασίες).

Οι ειδικές ρήτρες για το BREXIT από την άλλη θα πρέπει να καλύπτουν, για παράδειγμα, την εγκυρότητα της σύμβασης μόλις πραγματοποιηθεί το BREXIT ή να προβλέπουν πιθανή μεταβολή της ισχύουσας εμπορικής κατάστασης, π.χ. εάν το ΗΒ αποφασίσει να υιοθετήσει νέες απαιτήσεις προϊόντων.

Συνιστάται να διεξάγετε πλήρη έλεγχο των υφιστάμενων συμβάσεων που σας συνδέουν με πελάτη ή προμηθευτή που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ή να λάβετε υπόψη τις μεταβολές των τιμών που θα προκληθούν από την επανασύσταση των τελωνειακών δασμών και των διοικητικών διατυπώσεων.