Από την 1η Φεβρουαρίου του 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο καθίσταται επισήμως τρίτη, εκτός ΕΕ, χώρα. Την ημέρα αυτή ξεκινάει η ενδεκάμηνη μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στο Τέταρτο Μέρος (Part ΙV) της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Η μεταβατική περίοδος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το Άρθρο 132 της Συμφωνίας Αποχώρησης ωστόσο προβλέπει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν, από κοινού, την επέκταση της μεταβατικής περιόδου για ένα ή δύο έτη. Η επέκταση μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και η απόφαση πρέπει να ληφθεί πριν την 1η Ιουλίου 2020. 

Σε κάθε περίπτωση, το τέλος της μεταβατικής περιόδου θα αποτελέσει πρόκληση για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς αμέσως μετά την λήξη της θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας μεγάλος αριθμός νέων κανόνων και ρυθμίσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κατά την μεταβατική περίοδο, η νομοθεσία της ΕΕ (κοινοτικό κεκτημένο) και οι κανόνες της Ενιαίας Αγοράς, περιλαμβανομένης της ενδοκοινοτικής τελωνειακής ένωσης, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν κανονικά για το Ηνωμένο Βασίλειο,.

Δεν θα αλλάξει δηλαδή πρακτικά τίποτα για πολίτες και επιχειρήσεις για τους ένδεκα αυτούς μήνες, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει όλες τις υποχρεώσεις του κράτους-μέλους της ΕΕ.

Δεν θα μπορεί όμως πλέον να συμμετέχει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και στις καθιερωμένες συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις των κρατών-μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ως παρατηρητής. Την απόφαση για την συμμετοχή αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου σε ορισμένες διαβουλεύσεις θα λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, κατά περίπτωση.  

Επιπλέον το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εφαρμόζει σαν να ήταν ακόμη κράτος-μέλος, όλους τους νέους Κανονισμούς και Οδηγίες που θα υιοθετηθούν κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (και μέχρι το τέλος αυτής.  

Στην μεταβατική περίοδο θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες σταδιακού “διαχωρισμού” του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ που προβλέπονται στη Συμφωνία Αποχώρησης.

Tαυτόχρονα, θα αρχίσουν νέες εντατικές διαπραγματεύσεις, που θα καθορίσουν την μελλοντική συνεργασία των δύο πλευρών σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ειδικότερα, στόχευση της διαπραγματευτικής ομάδας της ΕΕ είναι οι διαπραγματεύσεις για μία συμφωνία Ηνωμένου ΒΑσιλείου και ΕΕ να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2020, ώστε να υπάρχει χρόνος να αποφασισθεί ο τρόπος κύρωσής της.

Η Ε.Ε. προετοιμάζεται
Η Ελλάδα προετοιμάζεται