Η έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ αποτελεί πρωτοφανή πρόκληση

για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Η Ε.Ε. προετοιμάζεται
Η Ελλάδα προετοιμάζεται