Νόμος 4562/2020 για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης

Νομοθετική ρύθμιση για τα δικαιώματα των Βρετανών στην Ελλάδα σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης

Ο Νόμος 4604/2019 (άρθρα 123-127) που υιοθετήθηκε στις 19 Μαρτίου 2019, καθώς και ο Νόμος 4652/2020 που υιοθετήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2020 αφορούν στην διατήρηση των δικαιωμάτων των Βρετανών πολιτών στην Ελλάδα τόσο σε περίπτωση μη κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, όσο καο σε περίπτωση κύρωσης αυτής.

Για την περίπτωση μη κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, δίνουν στους Βρετανούς πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα, καθώς και στους Βρετανούς πολίτες και τα μέλη οικογενειών τους που θα εισέλθουν στη χώρα από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, την δυνατότητα να παραμείνουν, να φοιτούν και να εργάζονται στη χώρα όπως πριν, είτε το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ με συμφωνία, είτε χωρίς συμφωνία.

Ταυτόχρονα, για την περίπτωση μη κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης, επιτρέπει στους Βρετανούς πολίτες και τα μέλη οικογενειών τους που ήδη διαβιούν στην Ελλάδα να συνεχίσουν να απολαμβάνουν, προσωρινά, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕK) 883/2004 και (EK) 987/2009 , καθώς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις δημόσιες δομές της χώρας με ίδιους πόρους, αλλά με χαμηλό (κρατικό) τιμολόγιο.

Για την περίπτωση κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης προβλέπει ότι θα εφαρμοστούν οι οικείες διατάξεις της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Επιπλέον, για την ίδια περίπτωση, η ΕΕ και τα 27 κράτη-μέλη είχαν υιοθετήσει τον Μάρτιο του 2019, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/500 για την κοινωνική ασφάλιση των Βρετανών πολιτών στα κράτη-μέλη της ΕΕ (επίσης αφορούσε την περίπτωση μη κύρωσης της Συμφωνίας Αποχώρησης). Ο Κανονισμός στόχευε στην διαφύλαξη των αρχών της ισότητας, της εξομοίωσης και του συμψηφισμού, στο πλαίσιο του συντονισμού των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των Βρετανών πολιτών που ήδη ζουν και εργάζονται στα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα αυτά και στο μέλλον.

Η Συμφωνία Αποχώρησης τέθηκε τελικώς σε ισχύ στις 31 Ιανουαρίου 2020. Επομένως, οι διατάξεις των ανωτέρω Νόμων και του ανωτέρω Κανονισμού που αφορούν την μη κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης δεν ισχύουν και αντικαθίστανται με τις οικείες διατάξεις της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Mάθε περισσότερα

Preserving the Rights of UK citizens in Greece if the Withdrawal Agreement is not ratified.

Law 4604/2019 (Articles 123-127) as well as Law 4652/2020 adopted on 19 March 2019 and 23 January 2020 respectively, give British citizens and members of their families already living in Greece, as well as British citizens and their family members who will enter and remain in the country, from the date of UK withdrawal until 31 December 2020, the ability to stay, study and work as before, both in the case of ratification of the Withdrawal Agreement and in the case of a no deal scenario.

In addition, in case of no deal, the law gives the possibility to British citizens and their family members already living in Greece to benefit from public healthcare and medical treatment services, after the withdrawal date and until 31 December 2020, in accordance with Regulations (EC) 883 / 2004 and (EC) 987/2009. UK citizens and their family members entering the country from the date of withdrawal and until 31 December 2020, will also have the possibility to benefit from public health care and medical treatment services, which can be paid by private funds (insurance or personal expenses) but at very low (state) rates.

For the no deal scenario, the EU had adopted contingency Regulation (EU) 2019/500 on social security coordination in case of no ratification of the Withdrawal Agreement. The Regulation aimed at preserving the principles of equality of treatment, assimilation and aggregation of social security rights, in order to safeguard the social security entitlements of British citizens already living and working in the 27 EU Member States.

The Withdrawal Agreement was ratified and put into force on 31 January 2020. Therefore, the provisions of the above Greek Laws that referred to no deal and the above Regulation were not put into force.

More Information

Προσεχώς θα αναρτηθούν περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή των προνοιών της Συμφωνίας Αποχώρησης από την Ελληνική δημόσια διοίκηση. Παρακαλούμε επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα σύντομα.

More details on the  implementation of Part II of the Withdrawal Agreement and the rights of UK citizens in Greece, according to the Agreement will follow soon. Please revisit this page. For more information on UK citizens’ rights in English, click here.