Στις 10 Απριλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άρθρου 50 συμφώνησε να δοθεί παράταση για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έως 31 Οκτωβρίου 2019, ώστε να καταστεί δυνατή η κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης. Στις 28 Οκτωβρίου 2019 δόθηκε εκ νέου παράταση έως την 31 Ιανουαρίου 2020.

Εάν η αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης κυρωθεί από την Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2020, η αποχώρηση θα λάβει χώρα την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί.

Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επικυρώσει την αναθεωρημένη Συμφωνία Αποχώρησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2020 τότε υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: Νέα παράταση της ημερομηνίας εξόδου ή αποχώρηση χωρίς συμφωνία.

Στις 24 Ιουλίου 2019 ο κ. Boris Johnson ανέλαβε το πρωθυπουργικό αξίωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ζήτησε από την ΕΕ επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας Αποχώρησης και συγκεκριμένα της δικλείδας ασφαλείας «backstop» που προβλεπόταν στο Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία. Το backstop ρύθμιζε το συνοριακό καθεστώς μεταξύ Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (ΕΕ) και Β. Ιρλανδίας (Ηνωμένο Βασίλειο), με τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται οι προβλέψεις της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής (Good Friday Agreement) και να μην χρειασθεί ανέγερση συνοριακών υποδομών και συνοριακών, τελωνειακών και άλλων, ελέγχων (σκληρό σύνορο) μεταξύ Ιρλανδίας και Β. Ιρλανδίας μετά το Brexit.

Συγκεκριμένα προέβλεπε ότι, σε περίπτωση που η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν καταφέρουν να συνάψουν εμπορική συμφωνία μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου (31.12.2020, με δυνατότητα παράτασης για ένα ή δύο ακόμη έτη) το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρέμενε σε τελωνειακή ένωση με την ΕΕ και ταυτόχρονα η Β. Ιρλανδία θα συνεχίζε να ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου της Ενιαίας Αγοράς. Η διευθέτηση αυτή, παρόλο που ήταν προσωρινή (θα συνέχιζε να ισχύει μέχρις ότου αντικαθίστατο από την μελλοντική εμπορική συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ), δεν είχε ημερομηνία λήξης.

Αντιθέτως, οι νέες Βρετανικές προτάσεις για το «backstop» προβλέπουν μόνιμη διευθέτηση του θέματος ως εξής:

– το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα παραμείνει σε τελωνειακή ένωση με την ΕΕ

– η Β. Ιρλανδία θα είναι στο ίδιο τελωνειακό καθεστώς με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο και, ταυτόχρονα, θα ευθυγραμμιστεί και με το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς για τα αγαθά (αγρο-διατροφικά και βιομηχανικά προϊόντα), ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τελωνειακοί, υγειονομικοί, φυτοϋγειονομικοί και κτηνιατρικοί έλεγχοι στα σύνορα Β. Ιρλανδίας – ΕΕ

– το backstop  θα τύχει δημοκρατικής νομιμοποίησης, καθώς ανά τετραετία, από το 2024 και έπειτα, η αποκεντρωμένη διοίκηση της Β. Ιρλανδίας θα αποφασίζει για την συνέχιση του και

– η μελλοντική εμπορική σχέση Ηνωμένου Βασιλείου – ΕΕ θα περιοριστεί σε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (ΣΕΣ ΕΕ-ΗΒ).

Μετά από σύντομες διαπραγματεύσεις, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν σε αναθεώρηση της Συμφωνίας Αποχώρησης, του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία και της Κοινής Πολιτικής Διακήρυξης για τις μελλοντικές σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου – ΕΕ, στη βάση των ανωτέρω προβλέψεων. Το κείμενο της αναθεωρημένης Συμφωνίας Αποχώρησης / Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία και της αναθεωρημένης Κοινής Πολιτικής Διακήρυξης εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άρθρου 50 και αναμένει τώρα και έγκριση από την Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων.