Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), 21 Μαρτίου 2019

  1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την επιστολή της Πρωθυπουργού κας Theresa May της 20ής Μαρτίου 2019.
  2. Σε απάντηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει το έγγραφο σχετικά με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και την κοινή δήλωση η οποία συμπληρώνει την πολιτική διακήρυξη, που συμφώνησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στο Στρασβούργο στις 11 Μαρτίου 2019.
  3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί για παράταση έως τις 22 Μαΐου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία για την αποχώρηση θα εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων την προσεχή εβδομάδα. Εάν η συμφωνία για την αποχώρηση δεν εγκριθεί από την Βουλή των Κοινοτήτων την προσεχή εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί για παράταση έως τις 12 Απριλίου 2019 και αναμένει από το Ηνωμένο Βασίλειο να προτείνει μια μελλοντική πορεία πριν από την ημερομηνία αυτή προκειμένου να εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
  4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να ανοίξει η συμφωνία για την αποχώρηση που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο του 2018. Κάθε μονομερής δέσμευση, δήλωση ή άλλη πράξη θα πρέπει να είναι συμβατή με το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας για την αποχώρηση.
  5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να συνεχιστούν οι εργασίες ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών σε όλα τα επίπεδα για τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, λαμβανομένης υπόψη κάθε πιθανής έκβασης.
  6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να έχει υπό την εποπτεία του το θέμα.