Περισσότερη ασφάλεια για τα έγγραφα ταυτότητας: Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγουν σε προσωρινή συμφωνία

Η ΕΕ προβλέπει ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων ταυτότητας για τη μείωση της απάτης σχετικά με την πλαστοπροσωπία. Οι εκπρόσωποι της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε άτυπη συμφωνία σχετικά με κανονισμό για την ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων ταυτότητας των πολιτών της ΕΕ και των τίτλων διαμονής πολιτών της ΕΕ και μελών της οικογενείας τους από τρίτες χώρες. Η άτυπη συμφωνία θα υποβληθεί στους πρέσβεις στην ΕΕ για επιβεβαίωση εξ ονόματος του Συμβουλίου.

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την ασφάλεια των εγγράφων αυτών εισάγοντας ελάχιστες προδιαγραφές τόσο όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνουν όσο και τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα είναι κοινά για όλα τα κράτη μέλη που τα εκδίδουν.

Η ασφάλεια σε όλη την ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνον διασφαλίζοντας την ασφάλεια σε κάθε κράτος μέλος. Οι νέοι κανόνες σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας των εγγράφων ταυτότητας θα μας παρέχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουμε ευκολότερα την απάτη σχετικά με έγγραφα και την κατάχρηση της ταυτότητας, καθιστώντας δυσκολότερη τη δράση των τρομοκρατών και των εγκληματιών και διευκολύνοντας παράλληλα την ελεύθερη διακίνηση των πραγματικών ταξιδιωτών.

Carmen Daniela Dan, υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας
Προδιαγραφές ασφάλειας για τα έγγραφα ταυτότητας

Σύμφωνα με τους νέους προτεινόμενους κανόνες, τα έγγραφα ταυτότητας θα πρέπει να εκδίδονται υπό ενιαία μορφή πιστωτικής κάρτας (ID-1), θα περιλαμβάνουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη και θα ακολουθούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Θα πρέπει εξάλλου να περιλαμβάνουν φωτογραφία και δύο δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου του εγγράφου, αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή, σε μικροκύκλωμα χωρίς επαφή. Τα έγγραφα ταυτότητας θα αναφέρουν τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους που τα εκδίδει, εντός σημαίας της ΕΕ.

Τα δελτία ταυτότητας θα έχουν ελάχιστη διάρκεια ισχύος 5 ετών και μέγιστη διάρκεια ισχύος 10 ετών. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν έγγραφα ταυτότητας μεγαλύτερης διάρκειας για άτομα άνω των 70 ετών. Εφόσον εκδίδονται, τα έγγραφα ταυτότητας για ανηλίκους μπορούν να έχουν περίοδο ισχύος μικρότερη των 5 ετών.

Σταδιακή κατάργηση των παλαιών εγγράφων ταυτότητας

Η διαπραγματευτική εντολή προβλέπει ότι οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 2 έτη μετά από την έγκριση, που σημαίνει ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα εκδιδόμενα νέα έγγραφα θα οφείλουν να πληρούν τα νέα κριτήρια.

Σε γενικά πλαίσια, η ισχύς των υφιστάμενων εγγράφων ταυτότητας που δεν πληρούν τις απαιτήσεις θα λήγει 10 έτη μετά από την ημερομηνία εφαρμογής των νέων κανόνων ή κατά την εκπνοή των εγγράφων ταυτότητας, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Τα έγγραφα ταυτότητας που έχουν εκδοθεί για πολίτες 70 ετών ή άνω θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας και διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη.

Τα λιγότερο ασφαλή έγγραφα ταυτότητας που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας ή δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη θα λήξουν εντός πέντε ετών.

Εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ισχυρές εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι συλλεγόμενες πληροφορίες δεν πέφτουν σε λάθος χέρια. Ειδικότερα, οι εθνικές αρχές θα οφείλουν να διασφαλίζουν την ασφάλεια του χωρίς επαφή μικροκυκλώματος και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, ώστε να μην μπορεί να παραβιαστεί και να μην είναι η δυνατή η πρόσβαση σε αυτό χωρίς άδεια.

Επιπλέον,οι νέοι κανόνες αφορούν αποκλειστικά την ασφάλεια και τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα έγγραφα ταυτότητας. Δεν παρέχουν νομική βάση για τη δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, ένα ζήτημα που εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία, η οποία πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων.

Τίτλοι διαμονής

Οι προτεινόμενοι κανόνες προσδιορίζουν εξάλλου τις ελάχιστες πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στους τίτλους διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της ΕΕ και εναρμονίζουν τη μορφή και τις λοιπές προδιαγραφές των τίτλων διαμονής που εκδίδονται για μέλη της οικογενείας πολιτών της ΕΕ τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες.

Ιστορικό

Τα τελευταία χρόνια εισήχθησαν κοινές ενωσιακές προδιαγραφές ασφάλειας για τα έγγραφα ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των διαβατηρίων, των θεωρήσεων και των αδειών διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, το επίπεδο ασφάλειας των εθνικών εγγράφων ταυτότητας και των τίτλων διαμονής των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογενείας τους εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο απάτης σχετικά με τα έγραφα.

Οι νέοι κανόνες περιέχονται σε σχέδιο κανονισμού που πρότεινε η Επιτροπή στις 17 Απριλίου 2018.

Οι προτεινόμενοι κανόνες δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να προβλέπουν την έκδοση εγγράφων ταυτότητας ή διαμονής εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από την εθνική τους νομοθεσία.
Πηγή: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο