Διασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων Erasmus+ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία: Το Συμβούλιο εγκρίνει μέτρα έκτακτης ανάγκης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει τη διακοπή των υφιστάμενων προγραμμάτων Erasmus+ στα οποία εμπλέκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τον χρόνο της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό για τη συνέχιση των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο του Brexit.

Διασφαλίζουμε ότι οι νέοι και οι νέες από την ΕΕ των 27 και από το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μετά το Brexit. Ο εν λόγω κανονισμός εγγυάται ότι οι υπό εξέλιξη μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες για επιχορηγήσεις.

Ecaterina Andronescu, υπουργός Εθνικής Παιδείας της Ρουμανίας

Στόχος του κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι:

  • δεν θα διακοπούν οι υπό εξέλιξη δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ που ξεκίνησαν το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες της ΕΕ παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο·
  • οι συμμετέχοντες στο Erasmus+ που προέρχονται από την ΕΕ των 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα χάσουν τις ακαδημαϊκές μονάδες τους και δεν θα υποχρεωθούν να επαναλάβουν το ακαδημαϊκό εξάμηνο ή έτος.

Εκτιμάται ότι στα τέλη Μαρτίου του 2019 θα υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν 14 000 σπουδαστές από την ΕΕ των 27 και περίπου 7 000 σπουδαστές από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ των 27, στα πλαίσια του Erasmus+.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη σε ψηφοφορία επί της πρότασης στις 13 Μαρτίου. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μόνον εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ένωση χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας αποχώρησης. Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού.

Πηγή:Ευρωπαϊκό Συμβούλιο