Ασφαλείς πτήσεις μετά το Brexit

Η ΕΕ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συνεχίσει να παρέχει υψηλό επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στον εναέριο χώρο της ακόμη και αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία. Σήμερα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου, οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών ενέκριναν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα σχέδιο κανονισμού με το οποίο διασφαλίζεται η παράταση της εγκυρότητας ορισμένων πιστοποιητικών ασφάλειας της αεροπορίας.

Ο κανονισμός αφορά πιστοποιητικά ασφάλειας της αεροπορίας για ορισμένα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό, τα οποία χορηγούνται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από παρόχους αεροπορικής κατάρτισης.

Ο κανονισμός παρατείνει την εγκυρότητα των εν λόγω πιστοποιητικών για περίοδο εννέα μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να παρατείνει εκ νέου το διάστημα αυτό. Η προβλεπόμενη παράταση θα εξασφαλίσει επαρκές χρονικό περιθώριο στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) ώστε ο EASA να συνεχίσει να εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά βάσει του άρθρου 68 του κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς τρίτης χώρας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο EASA είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών τύπου και την έγκριση των φορέων στην ΕΕ. Μετά την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντα αυτά στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως «κράτος σχεδιασμού» σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης με το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών όσο το δυνατόν νωρίτερα, ορισμένες διατάξεις θα εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Το κείμενο θα πρέπει τώρα να λάβει επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Πηγή: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο