Ασφάλεια των σιδηροδρόμων και συνδεσιμότητα με το ΗΒ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία – Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου

Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου ανέθεσε σήμερα στη Ρουμανική Προεδρία να διαπραγματευθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσωρινή παράταση ισχύος ορισμένων εγκρίσεων, πιστοποιητικών και αδειών, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ (Γαλλίας – Ιρλανδία) και του Ηνωμένου Βασιλείου σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης. Σκοπός της παράτασης αυτής είναι να μπορούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με το ΗΒ και να λαμβάνουν ενδεχόμενα άλλα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή, με δεδομένο το καθεστώς τρίτης χώρας του ΗΒ. Τα μέτρα αυτά εξαρτώνται από την εφαρμογή ίδιων προτύπων, απαιτήσεων και διαδικασιών από το Ηνωμένο Βασίλειο στη διασυνοριακή σιδηροδρομική συνδεσιμότητα.

Ο σχετικός κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία θα παύσουν να ισχύουν οι Συνθήκες της ΕΕ για το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν στο μεταξύ συναφθεί και τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης με τη χώρα.

Το τελικό κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκαίρως πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Πριν την υποβολή τροποποιήσεων επί της αρχικής πρότασης της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ψηφοφορία, οι συννομοθέτες θα πραγματοποιήσουν άτυπη συνεδρίαση για διερευνητικές συνομιλίες ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας.

Πηγή:Ευρωπαϊκό Συμβούλιο