Ασφάλεια των σιδηροδρόμων και συνδεσιμότητα με το ΗΒ – έγκριση μέτρων έκτακτης ανάγκης από το Συμβούλιο για το Brexit

Η ΕΕ διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ (Γαλλία – Ιρλανδία) και του Ηνωμένου Βασιλείου για την περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. Σήμερα το Συμβούλιο ενέκρινε κανονισμό για την προσωρινή παράταση ισχύος ορισμένων εγκρίσεων, πιστοποιητικών και αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία των υπηρεσιών. Σκοπός της παράτασης αυτής είναι να μπορούν τα εμπλεκόμενα μέρη να συνάπτουν τις απαραίτητες συμφωνίες και να λαμβάνουν ενδεχόμενα άλλα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή, με δεδομένο το καθεστώς τρίτης χώρας του ΗΒ.

Τα μέτρα αυτά εξαρτώνται από την εφαρμογή ίδιων προτύπων, απαιτήσεων και διαδικασιών από το Ηνωμένο Βασίλειο στη διασυνοριακή σιδηροδρομική συνδεσιμότητα.

Ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία θα παύσουν να ισχύουν οι Συνθήκες της ΕΕ για το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν στο μεταξύ συναφθεί και τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης με το ΗΒ. Θα παύσει να ισχύει εννέα μήνες αργότερα.

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό μέσω γραπτής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 13 Μαρτίου.

Αυτός είναι ο τελευταίος κανονισμός που εγκρίνεται στον τομέα των μεταφορών για την περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία. Άλλοι πέντε κανονισμοί σχετικοί με το Brexit στον τομέα των μεταφορών εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 19 Μαρτίου. Όλες αυτές οι νομικές πράξεις θα υπογραφούν από αντιπρόσωπους του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στις 25 Μαρτίου και εν συνεχεία θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Πηγή:Ευρωπαϊκό Συμβούλιο